РЕЗЕРВАТ ”ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ”

 Резерватът обхваща най-високите северни и североизточни части на Рила На територията му се издига най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала (2925 м.), както и другите най-високи рилски върхове Дено, Манчо, Голям и Малък Скакавец. Създаден е през 1992 г. с цел да се запази уникалният за Югоизточна Европа планински ледников комплекс и първичното диво състояние на горските, субалпийските и алпийските екосистеми.

 Общата площ на резервата е 12 394 хектара. Тя го нарежда на първо място по големина сред резерватите в България.  В него попадат няколко съществували преди това резервата – „Голям Скакавец“ (4189 хектара), „Скакавец“ (72,3 хектара) и „Маричини езера“ (1510 хектара), вписан в Списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО.

Релефът в по-високите части е предимно алпийски, представен от множество скални зъбери, сипеи, дълбоките трогови долини на реките Марица, Бели и Леви Искър, издълбани от екзарационната дейност на ледниците,  от множество живописни циркусни езерни групи, сред които  – Маричини, Мусаленски, Скакавишки и др.

 Най-големи територии от резервата са покрити с иглолистните гори, образувани основно от бяла мура и обикновен смърч. В по-високите зони са разположени обширни формации от клек, които на места са на възраст над 70 години Основната скала е изградена от гранит и гранито-гнайси. Почвената покривка е разнообразна, с преобладаване на планинско-ливадните, следвани от планинско-горските тъмноцветни и кафявите горски почви. В по-голямата част на този трудно достъпен високопланински район със сурови климатични условия са намерили храна и убежище редки растителни и животински видове..

 

В резервата се забраняват всякакви дейности с изключение на:

 Тяхната охрана и потушаване на пожари;

  • Посещение с научна цел;
  • Преминаването на хора по маркирани пътеки;
  • Събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите

 

През резерват „Централен Рилски резерват”  е разрешен транзитният пешеходен туризъм по маршрутите:

 х. Мусала– КК-Боровец

  • х. Мусала– Маришки връх– Връх Манчо – х. Заврачица
  • х. Грънчар – Джанка– Връх Овчарец– Маришки връх– връх Мусала– х. Мусала

 

ДВИЖЕТЕ СЕ САМО ПО МАРКИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ!