РЕЗЕРВАТ ”РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА”

Резерват “Риломанастирска гора” е разположен по долината на Рилска река в северната част на Природен парк “Рилски манастир”. Заема 3 676,5 хектара  площ, от които около 1 700ха обхващат територии на североизток от реката, а останалите 1 975 ха са разположени югоизточно от нея. В резервата са обхванати алпийската част и горските формации от двете страни на Рилска река – между вр. Мальовица, вр.Орловец, Сухото езеро, Джендемски дол и вр. Бричебор. Около резервата е обособена буферна зона с площ от 2 401,6 ха с цел неговата по-добра защита и намаляване на човешкото влияние.

Резерват “Риломанастирска гора” е обявен първоначално за защитена местност през 1966 г. със заповед 407 от 09.02.1966 г. на Комитета по горите и горската промишленост. Целта е  да защити и съхрани територия с изключителна природна красота около Рилския манастир, обявен за архитектурен резерват с постановление № 109 на МС от 1961 г. и за национален културно-исторически паметник с постановление № 38 от 11 Май 1976 г.

Резерватът е  разположен във височинния диапазон над 1000 метра надморска височина със твърде специфични природни условия. Геоложкият състав се характеризира с преобладаване на стари метаморфни скали. В релефа се открояват  денудационни (разрушаване на скалите  под въздействие на външните условия) заравнености, залесени и затревени денудационно – ерозионни склонове, троговата ( ледникова) долина на Манастирска река. Особено впечатляващ  в геоморфоложко отношение е районът около Кирилова поляна  с красивата скалиста дъга на върховете Купените, Ловника, Злия зъб, Двуглав, Иглата, Орловец и Елени връх. Целият склон към долината на реката е нарязан от многобройни стръмни улеи, наречени Злите потоци. Най-известен от тях е Белият улей, над който е надвиснал назъбеният гребен на Дяволските игли.

 

В резервата се забраняват всякакви дейности с изключение на:

  • Тяхната охрана и потушаване на пожари;
  • Посещение с научна цел;
  • Преминаването на хора по маркирани пътеки;
  • Събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите

 

През резерват “Риломанастирска гора”е разрешен транзитният пешеходен туризъм по маршрутите:

 Рилски манастир– Кирилова поляна – Сухото езеро – Заслон Кобилино бранище- на границата с резервата)

  • Рилски манастир – Мальовица
  • Рилски манастир – Рибни езера – Смрадливото езеро
  • Рилски манастир – Седемте Рилски езера
  • Рилски манастир – Радовичка река – хижа „Македония”

ДВИЖЕТЕ СЕ САМО ПО МАРКИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ!