РЕЗЕРВАТ ”ПАРАНГАЛИЦА”

Резерватът е разположен върху част от югозападните склонове на Рила планина, между горните течения на реките Бистрица и Хайдушка. Заема най-високите части от водосбора на р. Бистрица. Намира се на 35 км. Източно от гр. Благоевград.

Общата площ на резревата е 1 509 ха. От първи март 1977 г. той е включен в Списък на биосферните резервати” на UNESCO в рамките на програмата “Човек и биосфера”. През 1979 г. е създаден биоекологичен стационар за наблюдение и изучаване на особеностите на микроклимата в горските екосистеми.  Границите на резервата са: на север – р. Бистрица, от изворите й до водослива с р Хайдушка; на изток-югоизток – билото, очертано от Малък Мечи връх, Герман, Езерник и Парангалишки преслап; на запад – р. Хайдушка, от изворите й до водослива с р. Бистрица.

Релефът на резервата е типично планински със значително вертикално разчленение – диапазонът на разликата в надморската височина е над 1000 м. Най-ниската точка (1450 м.) е  водосливът на р. Бистрица с р. Хайдушка, а най-високата – връх Езерник (2450 м.) Основната скала е изградена от гранит и гранито-гнайси. Почвената покривка е разнообразна, с преобладаване на планинско-ливадните, следвани от планинско-горските тъмноцветни и кафявите горски почви. Климатът  е планински, със средна годишна температура 4,5 С и средна годишна валежна сума – 856,6 мм.  Съчетанието на специфични геоложки, геоморфоложки, хидроклиматични и почвени особености обуславят наличието на разнообразна растителна покривка.

 

В резервата се забраняват всякакви дейности с изключение на:

  • Тяхната охрана и потушаване на пожари;
  • Посещение с научна цел;
  • Преминаването на хора по маркирани пътеки;
  • Събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите

 

През резерват „Парангалица” е разрешен транзитният пешеходен туризъм по маршрута:

 Х. Македония – местност Предела

 

ДВИЖЕТЕ СЕ САМО ПО МАРКИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ!