РЕЗЕРВАТ ”ИБЪР”

Резерватът е разположен  в източната част на Рила на надморска височина 1100 – 2400 м. Обхваща северните склонове на билото между върховете Ибър и Белмекен. Пресича се от реките Долнобанска Бистрица, Чавча и Крайна и многобройните им притоци. Резерватът „Ибър” запазва обширни пространства, заети от клековата формация,  както и находища от реликтни растения и редки животински видове  в  тази част на планината.

Общата площ на резревата е 2 248, 6 ха, от които 2206.2 хектара са горски .

В границите на защитената територия попада и бившият резерват „Улуците“ (370.6 хектара). В пределите на защитената територия са изградени хидротехническите съоръжения на каскадата Белмекен – Сестримо.

Релефът на резервата е типично планински с голямо вертикално разчленение. В тази част на Рила разликата в надморската височина е  най-голяма – 1300 м. Основната скала е изградена от гранит и гранито-гнайси. Почвената покривка е разнообразна, с преобладаване на планинско-ливадните, следвани от планинско-горските тъмноцветни и кафявите горски почви.

Климатът  е планински, със средна годишна температура 4,5 С и средна годишна валежна сума – 856,6 мм.  Съчетанието на специфични геоложки, геоморфоложки, хидроклиматични и почвени особености обуславят наличието на разнообразна растителна покривка.

В резервата се забраняват всякакви дейности с изключение на:

  • Тяхната охрана и потушаване на пожари;
  • Посещение с научна цел;
  • Преминаването на хора по маркирани пътеки;
  • Събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите

 

През резерват „Ибър” е разрешен транзитният пешеходен туризъм по маршрутите:

 х. Заврачица– х. Белмекен

 х. Белмекен – по Равнивръшка река– Летовище Костенец

 х. Белмекен – яз. Белмекен- Юндола

 

ДВИЖЕТЕ СЕ САМО ПО МАРКИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ!