Съгласно Закон за защитените територии Дирекция Национален парк “Рила” е специализиран регионален орган– самостоятелно юридическо лице на пряко подчинение на МОСВ, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Функциите и структурата й са определени в Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове.

Предмет на дейност:
управление и охрана на Национален парк “Рила”;
прилагане на плана за управление;
възлагане на дейности, предвидени в плана за управление и устройствените планове и проекти;
координация и контрол върху дейности, осъществявани от други органи, организации и лица;
осъществяване на образователни и информационни програми и проекти;
мониторинг на компонентите на околната среда и поддържане на база данни;
санкциониране на нарушителите.