Приемане на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис:

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ.
Дирекция Национален парк Рила приема заявления за достъп до обществена информация и издава разрешения или откази за предоставяне на достъп до обществена информация по електронен път, подписани с УЕП при следните условия:
Приемат се некриптирани електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, създадени в следните формати: *.doc, *.xls;
Документите да са създадени и записани с MS Word или Excel, минимална версия “XP” или други софтуерни продукти, предлагащи същата възможност за директно подписване на електронния документ в посочените формати;
Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси;
Задължителни реквизити за приемане на електронни документи в ДНП „Рила”
“Желание за електронна кореспонденция” – отбелязва се следния текст: “Съгласен съм да получавам електронни изявления от ДНП „Рила” или “Не съм съгласен да получавам електронни изявления от ДНП „Рила”:
При заявено съгласие за електронна кореспонденция се посочва валиден електронен адрес за получаване на изявленията. При непосочване на електронен адрес за получаване на електронни изявления, за адрес за получаване се приема електронния адрес, записан в удостоверението за универсален електронен подпис.
При заявено несъгласие за електронна кореспонденция се посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция с ДНП „Рила”.
“Потвърждение за получаването, съгласно чл. 10 от Закона за електронния документ и електронния подпис” – посочва се “Желая да получавам потвърждение за получаването на изпратеното до ДНП „Рила” електронно изявление” или “Не желая да получавам потвърждение за получаването на изпратеното до ДНП „Рила” електронно изявление”.
При потвърждаване на получаването ДНП „Рила” изпраща на посочения електронен адрес информация, съдържаща:
Регистрационния номер и дата на регистриране на полученото изявление заедно с полученото изявление – при условие, че след проверка документа е с редовни реквизити и подпис;
Информация за отказ за регистрация, заедно с полученото изявление, при условие, че след проверка се установи, че документът е с нередовни реквизити и/или подпис.
“Съгласие и информираност за обработване на лични данни” – чрез отбелязване на следния текст: “Съгласен съм ДНП „Рила” да обработва личните ми данни за осъществяване на законово регламентираните функции на ДНП „Рила” за нуждите на деловодната дейност и документооборота в ДНП „Рила”. Уведомен съм за целта и средствата за обработка на личните ми данни; характера на предоставяне на данните и последиците от непредоставянето им; получателите или категориите получатели, на които ще бъдат предоставяни личните ми данни и сферата на ползването им; правото ми на достъп и на поправка на данните”.
Когато подателят не е отбелязал съгласието си за обработка на личните данни заявлението му се оставя без разглеждане поради неспазване на установената форма.
Валидни входящи електронни документи се приемат на посочените по долу адреси:
Електронен адрес: office@rilanationalpark.bg
Пощенски адрес: 2700 Благоевград, ул. “Бистрица” 12 В, П.К. 56
Информацията по т. 1.1, 1.2 и 1.3 се публикува задължително на страницата на Дирекция “Национален парк Рила” в Интернет.

Издаване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис:

Формат на издаваните електронни документи:
Издават се некриптирани електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, създадени в следните формати: *.doc, *.xls
Документите са създадени и записани с MS Word или Excel, минимална версия “XP” или други софтуерни продукти, предлагащи същата възможност за директно подписване на електронния документ в посочените формати.
Регистрация:
Полученият електронен документ се завежда с регистрационен номер на ДНП „Рила”.
След създаването на електронно изявление, съдържащо регистрационния номер, на посочения в заявлението електронен адрес се изпраща документа, подписан от съответното длъжностно лице на ДНП „Рила”.
Новосъздаденият електронен документ, съдържащ изходящ номер, подписан от съответното длъжностно лице на ДНП „Рила” се изпраща на посочения в заявлението електронен адрес