Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация и се приемат от младши специалист „Административно обслужване, деловодство и канцелария“ на адрес: Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 12 В, приемно време: 9.00-17.30 ч., тел.: 073/880537.

Решение и срокове за предоставяне на достъп до информация

Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи. За предоставянето или отказа от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителят. За предоставянето или отказа от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителят.

Отказ до информация за околната среда

Съгласно чл. 20. (1) от ЗООС Достъпът до информация за околната среда може да бъде отказан в случаите, когато се иска:
1. класифицирана информация, която представлява държавна или служебна тайна;
2. информация, която представлява производствена или търговска тайна, определена със закон;
3. информация, която представлява интелектуална собственост;
4. информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с което е свързана тази информация, не е съгласно с разкриването й, и съгласно изискванията, предвидени в Закона за защита на личните данни;
5. информация, която би се отразила неблагоприятно на интересите на трето лице, което е предоставило исканата информация, без да има правно задължение да го направи и без да може такова задължение да му бъде наложено, и когато не е съгласно с предоставянето на информацията;
6. информация, която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда.
(2) Информацията за околната среда се предоставя в срок до 14 дни от датата на уведомяване на заявителя за решението на компетентния орган за предоставяне на достъп до исканата информация.
(3) Лицата, които дават информация за околната среда на компетентните органи, са длъжни да обозначат информацията, за която съществува някое от ограниченията за предоставяне по ал. 1.
(4) При вземане на решение за отказ за предоставяне на информация по ал. 1 компетентният орган отчита обществения интерес от разкриването на тази информация.
(5) В случаите на ограничен достъп наличната информация за околната среда се предоставя в частта й, която е възможно да се отдели от информацията по ал. 1.
(6) Ограничаването на правото на достъп до информация не се отнася до емисиите на вредни вещества в околната среда като стойност по показателите, определени от нормативните актове.

Получаване и заплащане на исканата информация

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето. Заплащането на предоставянето на информацията, която е нарочно обработена, се договаря за всеки конкретен случай. За целта се изготвя граждански договор. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи по банков път (по единната бюджетна сметка на Д „НП Рила“: Общинска Банка АД гр. Благоевград, IBAN BG40 SOMB 9130_3137 009901, BIC SOMBBGSF като точно се попълни законовото основание за внесената такса – Заповед № 10 от 10.01.2001 г. на министъра на финансите) и представяне на копие на платежния документ. Внасянето на дължими такси по единната бюджетна сметка на Д „НП Рила“, които не надхвърлят 20 лв. /двадесет лева/ може да бъде осъществено освен по банков път, и на каса в сградата на Дирекцията, стая №2. Информацията се получава от служителя „Административно обслужване, деловодство и канцелария“, освен ако характерът й не налага друго. За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от същия служител и заявителя.