Административни услуги

Съгласно Списъка на унифицираните наименования на административни услуги, Дирекция “Национален парк Рила” извършва следните административни услуги:
Издаване на разрешение за добиване на дървесина за местното население.
Издаване на разрешение за транспортиране на дървесина.
Издаване на разрешение за паша.
Издаване на разрешение за събиране на гъби.
Издаване на разрешение за сенокос.
Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели.
Издаване на разрешително (пропуск) за движението и престоя на МПС извън определените пътища.
Издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения.
Издаване на становище за предоставяне на информация за местонахождението на обект спрямо границата на парка.
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Процедурата по извършване на административната услуга, необходимите образци и формуляри можете да изтеглите като изберете подкатегорията Режим и съответния разрешителен или съгласувателен режим от падащото меню, или от Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт – Регулаторни режими – ръководители на държавни институции, създадени със закон – Директор на Дирекция Национален парк – Благоевград, Рила.